gradbeni nadzor

Gradbeni nadzor je opravljanje strokovnega nadzorstva na gradbišču, s katerim nadzornik preverja, ali gradnja poteka v skladu s projektno dokumentacijo, na podlagi katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje.

Gradbeni nadzor izvajamo skladno z Zakonom o graditvi objektov (ZGO-1-UPB1) nad gradbenimi, obrtniškimi in inštalacijskimi deli, na vseh vrstah visokih in nizkih gradenj.

veČ ogradbenem nadzoru

Odgovorni nadzornik nadzoruje kakovost izvedenih del, kakovost gradbenih proizvodov, materialov, inštalacij in tehnoloških naprav, ki se vgrajujejo v objekt in v danih možnostih skrbi za to, da se pri izvajanju spoštujejo dogovorjeni roki izgradnje in dogovorjena finančna sredstva. Nadzor gradnje mora biti zagotovljen najkasneje z dnem, ko se na gradbišču začno pripravljalna dela.

[nazaj]

obseg gradbenega nadzora

Gradbeni nadzor obsega:

 • kakovosten in neodvisen nadzor gradnje, v skladu s projektno dokumentacijo,
  po veljavnih tehničnih normativih in standardih,  ter po načelu dobrega gospodarja,
 • skrb za kakovost izvajanja del, ter koordinacija dela med izvajalci in podizvajalci,
 • spremljanje poteka načrtovane investicije gradnje,
 • nadzor nad vgrajenimi materiali, opremo, napravami in napeljavami,
 • nadzor nad izvajanjem predpisov, ki zahtevajo dokazano kontrolo o kvaliteti vgrajenih materialov,
 • skrb, da se objekt izvaja v skladu s projektno dokumentacijo,
 • kontrola obračuna izvedenih del,
 • skrb, da izvajalec del vodi predpisano dokumentacijo,
 • priprava dokumentacije za tehnični pregled in pridobitev uporabnega dovoljenja.

[nazaj]

zakonodaja

Zakon o graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 102/04) je krovni zakon na področju gradbeništva v Republiki Sloveniji, ter ureja pogoje za graditev vseh objektov, določa bistvene zahteve in njihovo izpolnjevanje glede lastnosti objektov ter predpisuje način in pogoje za opravljanje dejavnosti.

viri Zakon o graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 102/04)
Pravilnik o projektni dokumentaciji (Ur. l. RS, št. 55/08),
Pravilnik o gradbiščih (Ur. l. RS, št. 55/08),
Obligacijski zakonik (OZ, Ur. l. RS, št. 97/07)
določila FIDIC

[nazaj]

dodatne informacije

Gradbeni nadzor na področju nizko in visoko gradnje:

 • strokovni gradbeni nadzor za potrebe občin (EU sredstva),
 • strokovni gradbeni nadzor za potrebe pravnih subjektov,
 • strokovni gradbeni nadzor za potrebe fizičnih subjektov .

 

[nazaj]