storitve

Ponujamo strokovne in zanesljive storitve na področju:

  • gradbenega nadzora,
  • vodenja investicijskih projektov, svetovanja in inženiringa,
  • cenitev nepremičnin,
  • varnosti in zdravja pri delu,
  • izdelave in izdaje energetskih izkaznic,
  • posredništva pri prodaji nepremičnin.

vodenje investicijskih projektov

Vodenje investicijskih projektov izvajamo po smernicah in določili FIDIC vse od pridobivanja upravnih dovoljenj, do predaje objekta investitorju. Svetovanje v gradbeništvu ter optimizacija projektov v smislu pocenitve ali hitrejše gradnje. Inženiring pri načrtovanju in izvedbi investicijskih projektov.

GRADBENI NADZOR

Gradbeni nadzor je opravljanje strokovnega nadzorstva na gradbišču, s katerim nadzornik preverja, ali gradnja poteka v skladu s projektno dokumentacijo, na podlagi katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje.

Gradbeni nadzor izvajamo skladno z Zakonom o graditvi objektov (ZGO-1-UPB1) nad gradbenimi, obrtniškimi in inštalacijskimi deli, na vseh vrstah visokih in nizkih gradenj.

[več o gradbenem nadzoru]

CENITVE NEPREMIČNIN

Vrednotenje nepremičnin je proces ocenjevanja vrednosti nepremičnine. Vrednost nepremičnine pa je ocena možne cene, za katero se verjetno pogodijo kupci in prodajalci na trgu.

Ocenjujemo vse vrste nepremičnin tako stanovanja, stanovanjske hiše, poslovne prostore, zemljišča in kmetije za vse vrste ocene vrednosti in različne namene. Cenitvena poročila izdelamo v skladu z Mednarodnimi standardi ocenjevanja vrednosti nepremičnin – MSOV.

[več o cenitvah nepremičnin]

KOORDINAcija ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU NA GRADBIŠČU

Kadar dela izvaja ali je predvideno, da bo dela na gradbišču izvajalo dva ali več izvajalcev, mora naročnik ali nadzornik projekta imenovati enega ali več koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu.

Nudimo strokovno izdelavo elaboratov (varnostnega načrta) v skladu z Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih, ter opravljanje nalog koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v fazi projektiranja in izvajanja projekta.

[več o koorinaciji za varnost in zdravje pri delu na gradbišču]

POSREDIŠTVO PRI PRODAJI NEPREMIČNIN

Posredništvo pri prodaji stanovanjskih, poslovnih, industrijskih in kmetijskih nepremičnin.

[več o posredništvu pri prodaji nepremičnina]

IZDELAVA ENERGETSKIH IZKAZNIC

Energetska izkaznica je javna listina s podatki o energetski učinkovitosti stavbe, ter priporočili za povečanje energetske učinkovitosti.

Nudimo hitro in strokovno izdelavo ter izdajo energetskih izkaznic v skladu z določili Energetskega zakona (EZ-1), za potrebe prodaje ali oddaje vaše nepremičnine v najem. Lastnik stavbe ali njenega posameznega dela mora pri njeni prodaji ali oddaji v najem, za obdobje daljše od enega leta, kupcu oz. najemniku najpozneje pred sklenitvijo pogodbe predložiti veljavno energetsko izkaznico stavbe ali njenega posameznega dela.

[več o izdelavi energetskih izkaznic]