izdelava energetskih izkaznic

Energetska izkaznica je javna listina s podatki o energetski učinkovitosti stavbe, ter priporočili za povečanje energetske učinkovitosti. Energetska izkaznica se izdaja se v skladu z Evropsko direktivo (SAVE), katere cilj je zmanjševanje emisij ogljikovega dioksida s povečevanjem energetske učinkovitosti.

Nudimo hitro in strokovno izdelavo ter izdajo energetskih izkaznic v skladu z določili Energetskega zakona (EZ-1), za potrebe prodaje ali oddaje vaše nepremičnine v najem. Lastnik stavbe ali njenega posameznega dela mora pri njeni prodaji ali oddaji v najem, za obdobje daljše od enega leta, kupcu oz. najemniku najpozneje pred sklenitvijo pogodbe predložiti veljavn o energetsko izkaznico stavbe ali njenega posameznega dela.

vrste energetskih izkaznic

Energijski kazalec na katerem temelji izkaznica je potrebna letna toplota za ogrevanje stavbe izražena v kilovatnih urah na kvadratni meter neto uporabne površine stavbe (kWh/m²a).

Glede na vrsto stavbe oziroma namen njene uporabe ločimo dve vrsti energetskih izkaznic:
b.) Merjena energetska izkaznica se določi na podlagi meritev rabe energije. Merjena energetska izkaznica se izda za obstoječe nestanovanjske stavbe.
a.) Računska energetska izkaznica se določi na podlagi izračunanih energijskih kazalnikov rabe energije stavbe. Računska energetska izkaznica se izda za novozgrajene stavbe in obstoječe stanovanjske stavbe.

[nazaj]

merjena energetska izkaznica

Merjena energetska izkaznica se določi na podlagi meritev rabe energije. Podlaga za izdelavo merjene energetske izkaznice so izmerjene vrednosti rabe energije v stavbi ali njenem posameznem delu. Podatke o dobavljeni energiji ter splošne podatke o stavbi posreduje naročnik, na primer v obliki računov ali drugih poročil. Neodvisni strokovnjak ob izdelavi merjene energetske izkaznice opravi pregled stavbe in naprav ter mest dobave energije v stavbo oziroma mest oddaje energije iz stavbe, ter strokovno preveri smiselnost posredovanih podatkov.

Podatki na merjeni izkaznici so:

 • letna dovedena energija, namenjena pretvorbi v toploto (kWh/m²a),
 • letna poraba električne energije zaradi delovanja stavbe (kWh/m²a),
 • letna primarna energija za delovanje stavbe Qp/Ak (kWh/m²a),
 • letne emisije CO2 zaradi delovanja stavbe (kg/m²a).
primer

Za pravilnost in resničnost posredovanih podatkov o stavbi in rabi energije v njej je odgovoren naročnik merjene energetske izkaznice. Naročnik merjene energetske izkaznice posreduje neodvisnemu strokovnjaku oziroma izdajatelju splošne podatke o stavbi oziroma njenem posameznem delu, ter podatke o rabi energije, sočasno ob naročilu za izdelavo energetske izkaznice.

[nazaj]

raČunska energetska izkaznica

Računska energetska izkaznica se določi na podlagi izračunanih energijskih kazalnikov rabe energije stavbe. V računski energetski izkaznici se stavbo uvrsti v razred energetske učinkovitosti glede na letne potrebne toplote za ogrevanje stavbe na enoto uporabne površine stavbe – Q(NH)/A(u) (kWh/m²a), in sicer:

razredi razred A1 od 0 do vključno 10 kWh/m²a
razred A2 nad 10 do vključno 15 kWh/m²a
razred B1 nad 15 do vključno 25 kWh/m²a
razred B2 nad 25 do vključno 35 kWh/m²a
razred C nad 35 do vključno 60 kWh/m²a
razred D od 60 do vključno 105 kWh/m²a
razred E od 105 do vključno 150 kWh/m²a
razred F od 150 do vključno 210 kWh/m²a
razred G od 210 do 300 in več

V računski energetski izkaznici so prikazani štirje vidiki energijske učinkovitosti:

 • letna potrebna toplota za ogrevanje stavbe  QNH/Ak (kWh/m²a),
 • letna dovedena energija za delovanje stavbe Q/Ak (kWh/m²a),
 • letna primarna energija za delovanje stavbe Qp/Ak (kWh/m²a),
 • letne emisije CO2 zaradi delovanja stavbe  (kg/m²a).
primer

[nazaj]

zakonodaja

Direktiva o energetski učinkovitosti stavb EPBD 2002/91/EC in predvsem prenovljena direktiva EPBD 2010/31/EU, ki še bistveno zaostruje nekatere zahteve, omejujeta rabo energije v stavbah. Obe direktivi predvidevata omejevanje rabe na ravni celotne stavbe, ki poleg ovoja stavbe vključuje tudi posamezne tehnične sisteme v stavbah (prezračevanje, ogrevanje, klimatizacijo, hlajenje, pripravo tople vode in razsvetljavo.

Sistem energetskih izkaznic je v Sloveniji prenesen v pravni red s sledečim zakonom in pravilnikoma:

viri Energetski zakon [PDF verzija]
Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb
Pravilnik o usposabljanju, licencah in registru licenc neodvisnih strokovnjakov za izdelavo energetskih izkaznic

[nazaj]

dodatne informacije

 1. Energetsko izkaznico izdelujejo neodvisni strokovnjaki na zahtevo stranke.
 2. Pri izdelavi je treba upoštevati metodologijo izračuna, ki jo opredeli Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb.
 3. Veljavnost izkaznice je 10 let. Če se energetska učinkovitost stavbe spremeni, lahko stranka zaprosi za izdajo nove energetske izkaznice pred potekom 10 let.
 4. Posamezna stavba ali njen del ne more imeti dveh ali več veljavnih izkaznic (javna listina). V stavbah z več posameznimi deli se energetsko izkaznico izda za celotno stavbo. Energetsko izkaznico se lahko izda za posamezni del stavbe, kadar tehnične lastnosti stavbe in vgrajenih sistemov omogočajo celovito analizo energetske učinkovitosti posameznega dela stavbe. Če je energetska izkaznica izdana za celo stavbo in za posamezni del te stavbe, se za veljavno energetsko izkaznico upošteva energetska izkaznica, izdana za celotno stavbo.
 5. Energetska izkaznica mora vsebovati referenčne podatke, ki omogočajo primerjavo in oceno energetske učinkovitosti stavbe. Priložena morajo biti tudi priporočila za stroškovno učinkovite izboljšave energetske učinkovitosti, razen če gre za novozgrajene stavbe ali oddajo v najem.

Priporočila za stroškovno učinkovite izboljšave energetske učinkovitosti so sestavni del energetske izkaznice za obstoječo stavbo, razen v primeru najema stavbe. Priporočila se podajo v obliki generičnih priporočenih ukrepov za obravnavano vrsto stavbe v skladu s pravili stroke in stanjem tehnike.  

Vršimo izdelavo in izdajo energetskih izkaznic:

 • izdelavo merjenih in računskih energetskih izkaznic za potrebe pravnih subjektov in
 • izdelavo merjenih in računskih energetskih izkaznic za potrebe fizičnih subjektov.

[nazaj]