cenitve nepremiČnin

Vrednotenje nepremičnin je proces ocenjevanja vrednosti nepremičnine. Vrednost nepremičnine pa je ocena možne cene, za katero se verjetno pogodijo kupci in prodajalci na trgu.

Ocenjujemo vse vrste nepremičnin tako stanovanja, stanovanjske hiše, poslovne prostore, zemljišča in kmetije za vse vrste ocene vrednosti in različne namene. Cenitvena poročila izdelamo v skladu z Mednarodnimi standardi ocenjevanja vrednosti nepremičnin – MSOV.

veČ o cenitvah (vrednotenju) nepremiČnin

Kdo lahko v Sloveniji ocenjuje vrednosti nepremičnin?
Sodno zapriseženi cenilci ter pooblaščeni ocenjevalci vrednosti nepremičnin, ki so imenovani na podlagi zakona, ki ureja revidiranje, ali zakona, ki ureja sodišče.

Kateri načini ocenjevanja vrednosti so najbolj pogosti?
Najbolj pogosti so:

 • donosnostni način (dohodkovni pristop),
 • način primerljivih prodaj (tržni pristop) in
 • nabavnovrednostni način (stroškovni pristop).

Kakšen je osnovni postopek pri ocenjevanju vrednosti nepremičnin?
Opredelitev problema, izdelava načrta vrednotenja, zbiranje, urejanje in analiza potrebnih podatkov, določitev ustrezne metode (tržni, dohodkovni, stroškovni), uskladitev različnih ocen, izdelava poročila.

Cenitev nepremičnine zajema tehnične, funkcionalne in ekonomske dejavnike. Tržna vrednost je opredeljena kot ocenjeni znesek, za katerega naj bi voljan kupec in voljan prodajalec zamenjala premoženje na datum ocenjevanja vrednosti v transakciji med nepovezanima in neodvisnima strankama po ustreznem trženju, pri katerem sta stranki delovali seznanjeno, previdno in brez prisile. Tržna vrednost nepremičnine predstavlja najverjetnejšo ceno nepremičnine na prostem trgu, na določen datum.

Vrednotenje nepremičnin je proces cenitve vrednosti nepremičnine. Rezultat vrednotenja je ocenjena vrednost nepremičnine, v primeru vrednotenja nepremičnin pa je eden izmed ključnih rezultatov tudi opredelitev lastnosti nepremičnin in njihovih vplivov na vrednost. Modeli vrednotenja nepremičnin za posamezno vrsto nepremičnin povedo kako se izračuna vrednost in tako služijo različnim namenom (prodaja, nakup, davčna obveznost, dedovanje, oddajanje v najem, izplačila v idealnem deležu, delitvene pogodbe, vrednotenje na podlagi občinskih odlokov, služnostne pravice, hipotekarne vrednosti, ...).

[nazaj]

obseg storitev

Cenitev nepremičnin obsega:

 • ocenjevanje vrednosti nepremičnin, 
 • ocenjevanje lastnih vlaganj pri obnovi nepremičnine,
 • ocenjevanje stroškov izgradnje nepremičnine v različnih gradbenih fazah,
 • ocenjevanja stroškov za odpravo škode po raznih naravnih nesrečah ali poškodb
  zaradi slabo izvedene gradnje,
 • izdelava izmer v skladu z veljavnimi standardi (ISO SIST 9836),
 • točkovanje stanovanj za potrebe izračuna neprofitne najemnine,
 • izračun tržne najemnine za različne nepremičnine.

[nazaj]

zakonodaja

Mednarodni standardi ocenjevanja vrednosti nepremičnin MSOV (2013), so krovni standardi na področju ocenjevanja nepremičnin v Sloveniji, ter opredeljujejo postopke za izvajanje nalog ocenjevanja vrednosti na podlagi splošno priznanih zasnov in načel ter dodatna navodila za pomoč pri dosledni uporabi teh načel.

viri Mednarodni standardi ocenjevanja vrednosti nepremičnin
Hierarhija pravil ocenjevanja vrednosti (Ur. l. RS, št. 106/2010)
Slovenski poslovno-finančni standardi ocenjevanja
(SPS 2, Ur. l. RS, št. 56/2001, 46/2009)
Zakon o revidiranju, Zrev-2 (Ur. l. RS, št. 65/2008)
Stvarnopravni zakonik (Ur. l. RS, št. 87/2002, 18/2007)

[nazaj]

dodatne informacije

Cenitev nepremičnin:

 • ocena tržne vrednosti nepremičnin za potrebe sodišč,
 • ocena tržne vrednosti nepremičnin za potrebe pravnih subjektov,
 • ocena tržne vrednosti nepremičnin za potrebe fizičnih subjektov,
 • ocena vrednosti komunalne infrastrukture,
 • ocena odškodnin z naslova služnost,
 • ocena vrednosti izvedenih del .

[nazaj]