koordinacija za varnost in zdravje pri delu na gradbiŠČu

Kadar dela izvaja ali je predvideno, da bo dela na gradbišču izvajalo dva ali več izvajalcev, mora naročnik ali nadzornik projekta imenovati enega ali več koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu. Naročnik ali nadzornik projekta mora imenovati koordinatorja posebej za fazo priprave projekta in za fazo izvajanja projekta.

Nudimo strokovno izdelavo elaboratov (varnostnega načrta) v skladu z Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih, ter opravljanje nalog koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v fazi projektiranja in izvajanja projekta.

pripravljalna faza

Koordinator za varnost in zdravje v pripravljalni fazi opravlja naslednje naloge:

 • usklajuje izvajanje določb;
 • izdela ali zagotovi, da se izdela varnostni načrt s katerim se določi pravila, ki se nanašajo na zadevno gradbišče;
 • pripravi dokumentacijo, ki ustreza značilnostim projekta in ki vsebuje ustrezne varnostne in zdravstvene podatke, ki jih je potrebno upoštevati pri vsakem nadaljnjem delu (v fazah uporabe, vzdrževanja, rušenja itd.).

[nazaj]

faza izvajanja

V fazi izvajanja projekta ima koordinator zlasti naslednje naloge:

 • usklajuje izvajanje temeljnih načel varnosti in zdravja pri delu,
 • usklajuje izvajanje ustreznih določb, da bi zagotovil, da delodajalci in samozaposlene osebe dosledno upoštevajo temeljna načela uredbe, ter ravnajo po varnostnem načrtu,
 • izdela ali zagotovi, da se izdela potrebna uskladitev varnostnega načrta in dokumentacije s spremembami na gradbišču,
 • zagotavlja sodelovanje in medsebojno obveščanje izvajalcev del, ki bodisi hkrati ali eden za drugim delajo na gradbišču, s ciljem preprečevanja poškodb ali zdravstvenih okvar,
 • preverja varno izvajanje delovnih postopkov in usklajuje načrtovane aktivnosti,
 • zagotavlja, da na gradbišče vstopajo le osebe, ki so na gradbišču zaposlene, in osebe, ki imajo dovoljenje za vstop na gradbišče.

[nazaj]

zakonodaja

Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS, št. 56/99, 64/01 in 43/11) in Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. l. RS, št. 3/02, 57/03 in 83/05), sta krovna zakona na področju varnosti in zdravja pri delu.

viri Zakon o varnosti in zdravju pri delu
(Ur. l. RS, št. 56/99, 64/01 in 43/11)
Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih
(Ur. l. RS, št. 3/02, 57/03 in 83/05)
Zakon o varstvu pred požarom
(Ur. l. RS, št. 71/93, 87/01, 105/06, 3/07, 9/11 in 83/12),
Pravilnik o požarnem redu
(Ur. l. RS, št. 52/07, 43/11 in 101/11),
Zakon o kemikalijah
(Ur. l. RS, št. 36/99, 65/03, 110/03, 16/08 in 9/11),
Zakon o varstvu okolja
(Ur. l. RS, št. 39/06, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12 in 92/13),
Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih
(Ur. l. RS, št. 34/08),
Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi
(Ur. l. RS, št. 73/99, 45/00, 4/01, 28/01, 55/01, 33/02, 101/02, 54/07, 88/08 in 6/14)

[nazaj]

dodatne informacije

Varnost in zdravje pri delu:

 • izdelava varnostnih načrtov za vse vrste gradnje,
 • koordinacija iz varnosti in zdravja v fazi priprave projekta,
 • koordinacija na področju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih.

[nazaj]